Kulturno društvo Rak je nastalo leta 2002 zaradi rastoče potrebe po obnovitvi kulturnega življenja na Notranjskem. V kraju, ki ga je zaznamovala bogata ustvarjalna zgodovina in obstoj mnogih uspešnih dejavnosti, je po osamosvojitvi prišlo do zatona kulturnih dejavnosti in s tem tudi povezovanja krajanov znotraj okvirov lokalne skupnosti in izven le-te. Kulturno društvo je presekalo to mrtvilo z novim, drznim programom obnovitve medčloveških vezi in nudenjem različnih oblik preživljanja prostega časa na kreativen in produktiven način. Delo smo zastavili na več področjih hkrati - začeli smo s preizkušeno dejavnostjo pevskega zbora, za katero smo vedeli, da bo hitro našla sodelujoče, ter nato razširili delovanje na folklorno skupino, likovno sekcijo, glasbeno sekcijo, dramsko skupino in sekcijo ustvarjalnega pisanja. Ponosni smo na dejstvo, da se v naše dejavnosti vključujejo ljudje različnih starostnih skupin, s čimer je starejšim članom ponujena možnost prenašanja svojih izkušenj in modrosti na mlajše, ki vnašajo energičnost, zagnanost in veliko mero inovativnosti. S tem društvo izpolnjuje funkcijo »lepila družbe«, ki jača interpersonalne vezi in daje priložnost komunikaciji ter krepitvi enotnosti lokalne skupnosti, obenem pa jo s svojimi dejavnostmi odpira navzven, umešča v slovenski prostor in prispeva k razpoznavnosti našega kraja.

Kulturno društvo Rak načrtuje razširitev svojih dejavnosti in postopno ustanavljanje novih sekcij, ki pa je odvisno predvsem od ustreznih finančnih in kadrovskih rešitev. Tako smo nadgradili svoje delo z ustanovitvijo klekljarske in plesne sekcije. Poleg tega v sklopu dejavnosti svojih sekcij društvo skrbi za višanje kulturne ravni naše krajevne skupnosti, občine in države. Na lokalni ravni se to odraža v prirejanju kulturnih dogodkov ter spodbujanju vključevanja novih članov; na občinski ravni prispevamo pomemben delež k ustvarjanju kulturnega programa tako s programske kot organizatorske plati; na državni ravni pa gre za vzpostavljanje stikov s sorodnimi društvi iz zamejske Slovenije, ki jim omogočamo gostovanja v Sloveniji, v zameno pa tudi sami gostujemo v tujini in tako skrbimo za prepoznavnost naše domovine.

Društvo je po nastanku med mlajšimi - s svojim delom smo začeli leta 2002, vendar smo v tem času izvedli vse načrtovane naloge in projekte - od gledaliških predstav, likovnih razstav, koncertov, izdaj leposlovnih knjig s prispevki članov ustvarjalnega pisanja ter organiziranjem javnih prireditev.

Vse te dejavnosti so izvedljive le s pomočjo zvrhane mere prostovoljnega dela, zagnanosti ter pomoči krovnih organizacij, ne le s finančne, temveč tudi organizacijske plati. Le s skupnim delovanjem vseh pristojnih bodo lahko izvedeni projekti, zastavljeni za tekoče leto ter zagotovljena prihodnost kulturnega življenja, ki je srce malih skupnosti v Sloveniji.KONTAKT


Naslov:
Kulturno društvo Rak Rakek
Trg padlih borcev 2
1381 Rakek


ID številka:
27799506
TRR: NLB 02026-0253386947
Davčni zavezanec: NE

E-mail: info@kdrak.si